کادر اجرایی

خانم لیلا آژیده

مدیر

خانم زهره بزرگ نیا

مشاور

خانم مهناز حمیدی

معاون آموزشی

خانم طیبه آسیایی

معاون پرورشی

خانم محبوبه شاعری

معاون پرورشی

اپلیکیشن مدرسه را دانلود کنید (: