اهداف مدرسه

اهداف مدرسه

۱-ایجادزمینهلازم برای خود شناسی و خدا شناسی و تقویت روحیه حقیقت جویی

۲-تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام و بسط بینش الهی براساس قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)

۳-پرورش روحیه اعتماد به نفس و استقلال شخصیت 

۴-پرورش روحیه نظم و انضباط.

۵- تقویت روحیه تحقیق ، تعقل و تفکر ، بررسی و تعمق ، نقد و ابتکار

۶-شناخت ، پرورش و هدایت استعداد های افراد

۷-توسعه علوم و فنون و مهارت های مورد نیاز فردی و اجتماعی

۸-پرورش روحیه مشارکت و همکاری در فعالیت های گروهی

۹-شناخت ، پرورش و هدایت ، ذوق و استعداد های مختلف هنری و زیبایی شناسی

۱۰-پرورش روحیه احترام به قانون و التزام به رعایت آن

۱۱- پرورش روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیت های دینی ، فرهنگی و اجتماعی

۱۲-تامین سلامت جمعی و بهداشت روانی با فراهم ساختن شرایط مناسب

۱۳-پرورش روحیه انفاق و دستگیری ازمحرومان                               

اپلیکیشن مدرسه را دانلود کنید (: