کادر آموزشی هاجر

خانم فرح سادات نقیبی

دبیر ریاضی

خانم مهرنوش جزایری

دبیر ریاضی

خانم میترا بدرخانی

دبیر علوم تجربی

خانم شهره ریاضت

دبیر علوم تجربی

خانم شهین محمودی

دبیر علوم تجربی

خانم مهرانه چرخی

دبیر مطالعات اجتماعی

خانم محبوبه علیکاهی

دبیر کار و فناوری / هنر / مطالعات اجتماعی

خانم مریم لاهوری

دبیر کار و فناوری / دفاعی

خانم ماهرخ عباسی

دبیر ادبیات

خانم معصومه کمانی

دبیر ادبیات

خانم مهری کرکانی

دبیر زبان عربی / پیام های آسمانی

خانم معصومه قاسمی

دبیر زبان عربی

خانم مریم سرشار

دبیر زبان انگلیسی / قرآن

خانم پروین حسینی

دبیر زبان انگلیسی / هنر

خانم شقایق شعبانی

دبیر ورزش

خانم زهره بزرگ نیا

مشاور - دبیر تفکر

اپلیکیشن مدرسه را دانلود کنید (: